”WO BLØW DE ENLE AW”

Lokalhistorisk Forening for Broagerland inviterer til foredrag på

Broagerhus lørdag den 30.10. kl. 14.00

Bjarne Boytang kommer og fortæller om sin opvækst på Broagerland, sin uddannelse, sine jobs i og uden for folkeskolen, men ikke mindst om sine rejser til især Mellemamerika.

Senest, midt coronanedlukningen i 2020, sagde Bjarne sin lederstilling ved Louiseskolen i Haderslev op, solgte hus og indbo. Han rejste først et par måneder rundt i Italien og Grækenland, inden han drog over Atlanten til sit elskede Latinamerika, hvor han havde talrige kontakter tilbage fra rejser og arbejde i 90’erne.

Gennem et halvt år arbejdede han sig gennem Costa Rica, Nicaragua og Guatemala.

Han vendte hjem her i sommer, flyttede til Lisbjerg ved Aarhus, giftede sig og har netop fået nyt job, som afdelingsleder på en ny skole i Hammerum.

Læs mere om Bjarne Boytang her

Entre: kr. 50, – (Incl. foredrag, kaffe og kage)

Årsberetning 2020  

Den seneste beretning blev indledt med dette citat fra SLA’s 2018 årsberetning

For det første er det skræmmende lidt, arkiverne indsamler fra den digitale tidsalder, når det drejer sig om materiale fra den private del af samfundet, og for det andet er det en helt urimelig og givetvis utilsigtet konsekvens af de nye GDPR-regler, at de privat organiserede lokalarkiver som udgangspunkt ikke har formel ret til at indsamle og bevare materiale med digitalt skabte, personhenførbare oplysninger fra nutiden og den nærmeste fortid (og at det i særlig grad vil være svært at skabe et lovgrundlag herfor i de omkring 40 kommuner, hvor der ikke er et stadsarkiv (kommunalt arkiv)”

Siden da er der forløbet halvandet år. Så kunne man forvente, at en løsning på ovennævnte problemer var i sigte. Men nej. Slet ikke. Dels har hele arkivverdenen være mere eller mindre lukket i over et halvt år, og dels har det krævet en stor indsats på alle niveauer at komme tilbage til normale arbejdsgange igen. Først nu forsvinder de sidste restriktioner. Forhåbentlig for altid.

Men vi står altså stadig med to store arkivproblemer set fra et lokalarkivs perspektiv:

Lokalarkiverne har ikke nogen lovhjemmel til digitalt at registrere og formidle lokalt indsamlet arkiveringsværdigt materiale. Så hvis vi slavisk skulle følge bestemmelserne, som de er blevet efter GDPR, så skulle ethvert arkiv ud og indhente en skriftlig samtykkeerklæring for hver registrering, som kan tilgås offentligt.

Den manglende lovhjemmel gør det helt umuligt at starte en organiseret indsamling af det bevaringsværdige materiale, der kun findes digitalt.

Der er altså opstået et “arkivaliehul”, som vel rækker en godt 20 år tilbage.

Det eneste tiltag, der kan ændre på den tilstand er en revision af arkivloven, der dels giver en legimitet til lokalarkiverne og dels anviser mulige veje til indsamling, registrering og formidling af digitale arkivalier.

Den lovrevision lader vente på sig. Der har været forskelligt kommissionsarbejde i gang i flere år, men det er ikke blevet omsat til lovinitiativer. Pt er der nedsat en ny kommission, så nu er håbet atter tændt.

Dog er der just gennemført en arkivlovsændring her i foråret, men den handlede udelukkende om at lovsikre folks adgang til at se, hvad de offentlige arkiver (rigsarkivet og stadsarkiverne) har stående om en selv. Det har foreløbig afstedkommet små 20000 anmodninger til rigsarkivet om aktindsigt i “egen mappe”. Dertil kommer så de mange henvendelser som samme arkiv får fra folk, der håber at et arkivalier kan bevise, at de er berettigede til “Arne-pension”. Så rigsarkivet har noget at se til.

Arkiverne på kommunalt plan

Her i kommunens arkivverden har SKLA ligget mere eller mindre stille siden sidst. Der har ikke været afholdt generalforsamling, hverken i 2020 eller i 2021. Et enkelt repræsentantskabsmøde har delegeret ansvaret til forretningsudvalget, som sammen med kassereren har udbetalt den støtte til arkiverne, som kommunen lader SKLA fordele. Det skal så endelig godkendes på generalforsamlingen i 2022 sammen med få andre sager, hvor der krævedes en hurtig beslutning.

Kurser og konferencer

Pandemien har også på kursussiden lammet, stoppet, flyttet eller aflyst en række initiativer. Således har SKLA ikke afholdt hverken modul-, arkibas- eller it-kurser siden sidste forår. Det kan mærkes. På landsplan har der dog været afholdt en del onlinekurser. Det har givet god lærerig indsigt i den kursusforms fordele og begrænsninger.

Broagerlands Lokalarkiv

 Den mest smertelige konsekvens af nedlukningen for vort eget arkiv var, at vores genforeningsarrangementer, som vi havde planlagt i et samarbejde med Broager Skole, Menighedsrådet, Det Nationale Udvalg og Lokalhistorisk Forening, blev aflyst eller reduceret.

 Inden den nu historiske aften den 11.3. nåede genforeningsudstillingen, som vi havde brugt rigtig meget til på, blot at have åbent i en måneds tid. Det gjorde ekstra ondt, fordi udstillingen var kommet i stand med en stor hjælp fra mange borgere på Broagerland, ja også andre steder fra. Vi er de mange bidragsydere en stor tak skyldig for den fine hjælp og opbakning, vi fik, selv om udstillingen fik så kort åbningstid.

Af de øvrige planlagte aktiviteter gennemføres nu kun plantning af “rødbøgsskoven” på kirkens jord ved Cathrinesminde. Det sker den 26.10. Der deltager folk fra naturvejlederne i Sønderborg Kommune, to 7. klasser fra Broager Skole, arkivmedarbejdere og evt. andre interesserede.

Arkivet var aktiv i forbindelse med forberedelse, opsætning og fernisering af Lars Waldemars skulptur “Grænselandets mosaik”, som er placeret i parken foran Mindehøjen. Skulpturen er en del af kommunens genforeningsfejring, der bl.a. omfattede opstilling af i alt 7 kunstværker, hvor mosaikken ved kirken er det ene.

Som en konsekvens af de øvrige aflysninger, vil det ikke være muligt at anvende det fulde støttebeløb, som vi fik fra Sønderborg Kommune. Der vil finde en tilbagebetaling sted i forbindelse med det endelige regnskab.

Under begge nedlukninger var Broagerhus totalt låst af det meste af tiden. Først i sidste del af 2021 nedlukningen, fik vi lavet en ordning, hvor enkelte medarbejdere ad gangen kunne få adgang til vore lokaler. Her kunne vi så lave arkivarbejde, men der var ingen adgang for gæster.

Der var nok at se til efter en lang nedlukning. Dels lå der mange henvendelser fra vores mail og ventede, og dels fik i i foråret en stor aflevering, der krævede både tid og plads.

Der lå også en databehandleraftale og ventede på gennemgang og godkendelse. Det er en små 30 siders juridisk kontrakt mellem Arkibas og Broagerlands Lokalarkiv, der fastlægger pligter og ansvar i forhold til de data, vi lader Arkibas administrere for os.

GDPR kræver at Arkibas skal indgå en sådan med alle arkiver.

Umiddelbart efter sidste generalforsamling 11.3.20 fik vi orden i alle de krav Sparekassen stillede til os, som indehavere af en foreningsNemkonto.

Udstillinger

Som nævnt blev vores flotte (synes vi selv) genforeningsudstilling ikke set af mange. Den blev endelig fjernet kort efter den første genåbning. Da blev vores – og Broagerhus’ – udstillingslokale fyldt med Broagerlands natur. Kaj Østergaard fulgte sin fornemme “Kunst på Broagerland” udstilling op med at lave et ligeså fin fremvisning af “Broagerlands Natur”. Den blev fornemt suppleret af Asta Flyvholm Kjærs fotobeskrivelse af årets gang i naturen på Broagerland. Tak til dem begge for et flot stykke arbejde til glæde for alle Broagerhus’ besøgende.

Efter flytningen fra Annasminde har vi modtaget en del historiske genstande i arkivet. Dem vil vi her sidst på året prøve at organisere i en egentlig lille udstilling, som vi permanent kan have stående i vort lokale, når det ikke er optaget af andre større temaudstillinger.

Den seneste genstand, som vi har fået tilbudt, er en stor brudekiste, der oprindelig stammer fra Skelde, men som de sidste 100 år har stået på loftet på Holnis Færgekro. Kroen ejedes indtil i foråret af en slægtning til pastor Lorenz Wree fra Padborg. Han har så anmodet om, at kisten kommer tilbage til Broagerland, hvilket nok sker i løbet af efteråret. Den bliver placeret i det nederste trapperum ved arkivet. Her bliver den nabo til endnu en nyanskaffelse, idet Broagerhus er blevet anmodet om at give permanent ophold til et stort Peter Nicolaisen maleri, der har broen ved Schackenborg Slot som motiv.

Vi taler i øjeblikket om, at det kunne være spændende at lade vores næste større udstilling fortælle historien om dynastiet C.H. Clausens virke Broager i flere generationer.

Fokuspunkter det næste halve år

Der er kun et halvt år til næste generalforsamling. Til den tid håber vi at kunne berette om en vellykket afslutning på rødbøgsprojektet og dermed et endeligt punktum for den punkterede genforeningsfejring.

Hjemme i arkivet vil vi gerne i gang med at scanne vores store udklipssamling. Indscannede PDF- filer, som lægges i Arkibas bliver dermed synlige for brugere på arkiv.dk.

Rigtig mange af henvendelserne udefra handler netop om at ville at se udklip.

Vi sender 3 medarbejdere på kursus i kildescanning og på studiebesøg i Sønderborg, hvor man er i gang med lignende.

Arkivet er i besiddelse af rigtig mange fotos af personer, som vi ikke kan identificere. Vi overvejer i øjeblikket, hvordan vi bedst kan inddrage publikum i vores søgen efter

navne mv. Der er mulighed for opslag på arkivet, brug af hjemmesiden eller måske via en Facebookprofil.

Vores beskedne samling af lyd og video har på arkivet ført et stille liv. Vi har nu påbegyndt en gennemgang af materialerne, for at se, hvad der evt. kan offentliggøres. Alt vil snarest blive registreret.

Medarbejdere

 Siden sidst har vi desværre måttet sige farvel til Per Thomsen efter rigtig mange år på vort arkiv. Han vil blive savnet, som manden der ved alt om, hvordan vi bruger Arkibas. Per’s helbred tillader ham ikke længere den ugentlige tur til Broager, men vi har heldigvis tilladelse til at bruge ham som konsulent, ligesom han gennemser alle vore nye registreringer. Der kommer en lille diskret mail til den medarbejder, som han finder fejl hos. Trygt for os.

Tusind tak til Per Thomsen.

Arkivet har just sagt velkommen til en ny medarbejder, idet Poul Møller har sagt ja til at arbejde på arkivet. Velkommen Poul. Vi glæder os til samarbejdet.

Tak

 — til alle medarbejderne for at holde humøret og arbejdsgejsten i top på trods at de lange nedlukninger. Det er en fornøjelse at være med i den flok af engagerede borgere, der gennem de mange frivillige arbejdstimer, virkelig gør en forskel for Broagerland.

— til Broagerhus for et fint værtskab for vores arkiv. Der er altid stor forståelse for netop de behov, arkivet har.

— til Lokalhistorisk Forening for Broagerland for støtte, god sparring og fint samarbejde.

Indberetninger til kulturstatistikken for året 2020

Statistik

2020

2019

Åbningstid – årligt timetal

110

250

Samling udtrykt i hyldemeter

40

37

Antal billeder

5435

4727

Fysiske gæster i åbningstid

338

363

Gæster til særlige arrangementer

365

420

Besøg på hjemmesiden

1853

5671

Antal sider vist i arkiv.dk

44989

42745

Skriftlige henvendelser

270

141

Telefoniske henvendelser

95

91

Frivillige arbejdstimer

4060

5260

 

Generalforsamling

Lokalhistorisk Forening for Broagerland holder generalforsamling igen onsdag den 15. september (2021) kl.19.00 på Broagerhus.

Den planlagte dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Årsregnskab fremlægges
 4. Arbejdsplan, budget og fastsættelse af kontingent
 5. Broagerlands lokalarkivs virksomhed
 6. Årsberetning
 7. Regnskab
 8. Indkomne forslag
 9. Valg. På valg er:
 • Til Bestyrelse Paul Juhler (kan genvælges)
 • Christian Kronika (kan genvælges)
 • Poul B. Larsen (kan genvælges)
 • Kaj Rasmussen (kan ikke genvælges)

  Som suppleant:
 • Til Bilagskontrollant: Tage B. Jørgensen (kan genvælges)
 1. Eventuelt.

Erindringsværkstedet, nyt møde

Erindringsværkstedet holder møde i Lokal historisk arkiv igen:
Torsdag den 30.09.21. kl. 15.00 – 17.00.
 
Tema for dagen er:
“En uventet hændelse eller begivenhed”.
 
Vi må igen bruge køkkenet, og derfor er der kage og kaffe til deltagerne.
 
Det koster ikke noget at deltage, blot tilmelding til:
Asta Flyvholm Kjær, tlf. 74 43 33 43/ eller mobil 29 60 77 52
 
 

Erindringsværkstedet i Lokalhistorisk Arkiv er åbent igen

Så er der igen gang i Erindringsværkstedet i Lokalhistorisk Arkiv, Broagerhus.Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er smalltalk.jpg

Næste møde er: Torsdag den 24.06.2021 kl. 15.00 – 17.00

Tema for mødet er leg/spil: “Small Talk”

Det er et spil, der stiller spørgsmål til fortiden og fremtiden, til fantasien og til sjælen.
Alle er velkommen (I bedes medbringe egen kaffe og kage).

Tilmelding til
Asta Flyvholm Kjær
Tlf. 74 43 33 43 / mobil 29 60 77 52
Mail: astafk@mail.dk

 

Aktivitetskalender, 2021

Så er aktivitetskalenderen for 2021 klar! Kast et blik på nogle af de spændende arrangementer som vores lille arkiv kommer til at holde i det nye år (Vær opmærksom på at grundet corona kan der løbende forekomme ændringer!)

Onsdag den 10. marts kl. 19.30. Ordinær Generalforsamling.
Dagsorden iflg. Foreningens vedtægter. Efter generalforsamlingen vil Ingeborg og Georg Pedersen (tidligere Skelde efterskole) fortælle om hvad de er rundet af. Foreningen er vært ved kaffe og kage.

Onsdag den 19. maj kl. 19.00. Byvandring Sundgade Egernsund.
Vi starter på Havnepladsen og går til ”Den gamle skole”.
Bent Gundesen er guide, assisteret af Johnny Semak.
Kaffen får vi på ”Den gamle skole”. Pris: 50 kr.

Forår. Genforening/Grænseland.
Arrangementet er et af dem der blev aflyst i 2020 pga.. corona forsamlingsforbud.
Annonceres i Gråsten Avis

 Søndag den 20. juni. Udflugt til Neyengamme.
Udflugten går i år til Koncentrationslejren Neyengamme. Det er en heldags tur, med tidlig start og sen hjemkomst. Oplysninger om program og pris følger senere.
Tilmelding til Chr. Kronika, kronika@post.tele.dk,  Mobil: 22589160

Onsdag den 15. september kl. 19.30. Ordinær Generalforsamling v. Broagerhus.
Dagsorden iflg. Foreningens vedtægter. Foreningen er vært ved kaffe og kage.

Onsdag den 6. oktober kl. 19.00. Det Tyske museum i Sønderborg
Det Tyske Museum i Sønderborg blev i efteråret atter åbnet for publikum, efter en gennemgribende renovering. Og fremstår nu nyt og moderne. Vi får en rundvisning på museet af Carl Jürgen Bock.
Efterfølgende er der kaffe og kage Pris incl. entre/guide/kaffe: 125 kr.
Tilmelding til: Hans Valdemar Moldt, valdemarmoldt@gmail.com ,  mobil 21245342

Husk at sende jeres mailadresser til kasserer Poul Larsen: poul@havnevej.dk

Lørdag den 30. oktober kl.14.00. “Wo bløw de egentlig av”.
Info følger

Arkivet ønsker alle en god start på 2021

Fra Broager Lokalarkiv ønsker vi alle et ”GODT NYTÅR.”

Det sker med forhåbningen om, at 2021 bliver et bedre år for os på arkivet end 2020 blev. 

Vi nåede kun at have vores genforeningsudstilling åben i godt en måned, inden nedlukningen af Danmark den 11. marts. Det var vi kede af, for vi synes, den var blevet en ganske flot – ikke mindst fordi folk med interesse for Broagerlands historie havde lånt os genstande og beretninger, som indgik. Mange tak for det. Vi tænker også med taknemmelighed på Verner Ensted, hvis mange genforeningseffekter blev en væsentlig del af udstillingen.

Lige nu, hvor der dog igen er nedlukning, rummer lokalerne udstillinger af Kaj Østergaard og Asta Flyvholm Kjær, som på hver deres facon lader tilskuerne opleve Broagerlands natur. 

De øvrige genforeningsaktiviteter, som vi i arkivet havde planlagt sammen med Menighedsrådet, Broager Skole og Det Nationale Udvalg, blev alle aflyst. Men det er vort håb, at vi kan gennemføre en del af dem her i det nye år. Vi melder dog ikke noget ud, før der tegner sig et mere stabilt billede af mulighederne for at mødes igen på mere normale vilkår.  

Nye aktiviteter vil blive meddelt på  www.broagerlandsarkiv.dk

Med ønsket om snarligt gensyn

Orla Kristensen                                                                                                                                     

Nytårshilsen fra formanden

Kære medlemmer af Lokalhistorisk Forening for Broagerland.

Vi vil med denne Nytårshilsen ønske alle vore medlemmer et GODT NYTÅR”. Og ved samme lejlighed sige tak for opbakningen til foreningens virke i 2020.

Den 11. marts 2020, hvor vi jo afholdt vor generalforsamling, blev samfundet sat på corona pause. Nedlukningen har haft indflydelse på foreningens aktiviteter, som vi har forsøgt at tilpasse/flytte, efter de til en hver tid gældende restriktioner.

Broagerland XXI blev 27. november præsenteret ved et lille arrangement på Broagerhus. Desværre kun for forfattere og pressen (p.g.a. forsamlingsforbuddet). Bogsalget er gået rigtig godt – der er næsten udsolgt.

Aktivitetskalenderen for 2021 er da også præget af, at det er svært at få aftaler på plads. Og de aftaler der er, kan jo kun gennemføres hvis vi igen kan/må mødes.

Arrangementer vil blive annonceret i Gråsten Avis og på foreningens hjemmeside www.broagerlandsarkiv.dk

Vi har gennem nogen tid, i bestyrelsen, diskuteret brugen af mail til medlemsinfo.

Dette vil vi gerne have afprøvet, så jeg vil hermed bede jer om at sende:

Medlems nr., navn og mailadresse til vores kasserer Poul Larsen poul@havnevej.dk

Med Venlig Hilsen
Hans Valdemar Moldt, formand