Beretning 2018

I lokalarkivernes lille verden har især fire temaer været genstand for opmærksomhed i 2018. Nemlig pesondataloven  og dens virkning på arkivernes dagligdag, den ventede revision af arkivlovgivningen , SLA’s partnerskabsaftale med Velux Fonden og den udvikling af arkiv.dk, som donationen fra Den A.P.Møllerske Støttefond har muliggjort.

SLA har udsendt en foreløbig vejledning om, hvordan arkiver bør forholde sig i spørgsmålet om persondatabeskyttelse. Den vejledning giver ikke i øjeblikket anledning til at ændre på de rutiner, som vi i vort arkiv følger. Men vejledningen er foreløbig, idet der pt. foregår et udvalgsarbejde i EU, der skal beskrive hvordan man i arkivmæssig forstand skal forholde sig til persondata. Når det udvalg engang afgiver en betænkning, vil SLA’s vejledning blive ændret.

Den ventede revision af arkivlovgivningen lader stadig vente på sig, idet der ikke er kommet nogen betænkning fra det udvalg, der havde til opgave “at belyse digitaliseringens betydning for arkiverne”. Der ventes ikke nyt herfra inden det kommende folketingsvalg. Heller ikke de anbefalinger SLA gennem sin medvirken i Privatarkivudvalget, har givet kulturministeriet, har affødt nogen ændret praksis. Derfor er der stadig ikke nogen brugbar national strategi for, hvordan man indhenter og arkiverer digitalt baserede materialer.

Den partnerskabsaftale, SLA i 2017 indgik med Velux Fonden blev forlænget i 2018, således at arkiverne igen kunne søge støtte til aktiviteter under “Akive ældre” kampagnen. Broagerlands Lokalarkiv fik i 17 30000 kr. og her i 2018 har vi fået en støtte til vores udstillingslokale på 23000 kr. Dem glæder vi os til at kunne vise jer resultatet af i 2019.

Udviklingsarbejdet i Arkibas og Arkiv.dk afsluttes først i 2019, men nogle af de forbedringer, der er udviklet er allerede taget i brug. Det gælder den forbedrede visning af akkiv.dk på tablets og mobiltelefoner og den offentliggørelse af data i arkiv.dk, der gør emnerne søgbare direkte i f.eks. Google. Det har betydet en yderligere tilgang af brugere af arkiv.dk.  Den største forbedring på dette område, er dog den nye mulighed for af oploade billeder og andre filer direkte i en registrering. Det er naturligvis ikke noget, vi straks kan gøre ved ret mange registreringer, Men ved tilføjelser eller helt nye registreringer er der nu mulighed for at lægge billeder, dokumenter og beskrivelser direkte ind, så brugeren af arkiv.dk kan se, det søgte.

På det regionale plan har det lokalarkiv – kraftcenter, der var i Aabenraa tabt noget af pusten. Kraftcenteret bestod af et tæt samarbejde lokaliseret på Statens Arkiver i Aabenraa. Her samarbejdede LASS, ISL, lokalarkivkonsulenten, Rigsarkivet, Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Sønderjylland om mange sager vedr. forskning, konsulentarbejde, formidling og meget andet. Men så blev konsulentstillingen nedlagt, og Museum Sønderjylland trak midler væk fra forskningsopgaven. Herefter har LASS arbejdet på at finde en måde at arbejde videre på, men det bliver slet ikke i det omfang, vi tidligere har set.

Derfor vil der komme øget fokus på samarbejdet i SKLA, som omfatter de 17 arkiver i Sønderborg kommune. Arbejdet her går godt nu et par år efter strukturændringen. Et person fra hvert arkiv vælges derhjemme til et repræsentantskab, der i det daglige ledes af et forretningsudvalg og en kasserer. I det forgange år er der gennemført en ny,  mere retfærdig fordeling af det kommunale tilskud. Arbejdet med at omlægge både SKLA’s egen og mange arkivers hjemmeside til WordPress er afsluttet med et flot resultat. Forsikringsspørgsmål og back up, har været andre opgaver i det forløbne år, hvor også forberedelserne til genforeningsjubilæet i 2020 er gået i gang. Særlig på kursusområdet er der konstateret en øget aktivitet, der ventes at fortsætte i 2019.

På vor egen matrikel har især to ting været iøjnefaldende i 2018. Det første hele år i vore nye fysiske omgivelser har betydet et væsentligt øget aktivitetsniveau,  fordi vi nu er flere folk med mere plads  og så har vi for alvor taget vort nye udstillingslokale i brug. Ud over et par små udstillinger af vore få genstande har vi lavet to større udstillinger, nemlig om ringridning og om afslutningen af 1. verdenskrig. Vi har med stor glæde set på, at rigtig mange har besøgt de to udstillinger og givet udtryk for tilfredshed med det, de så.

Mange af arkivets medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer i Lokalhistorisk Forening har givet et nap med, men det store slæb i forbindelse med indsamling, udvælgelse, klargøring og opstilling af udstillingerne er varetaget af Christian Frederiksen, Finn Wogensen, Kaj Østergård og Kenneth Jørgensen.

Vi har i året lavet om på vores mødetider, idet der nu arbejdes af alle mand tirsdag. Her kommer de første midt på formiddagen. Hen ved 13.30 tiden efter kaffen, kan alle så deltage i fællesmøde, når der er noget på dagsordenen. Her fordeles arbejdsopgaver og informeres om nye tiltag. Herefter fortsætter arbejdet hen over arkivets åbningstid, så ved 18 tiden er de sidste som regel gået.

Arkivet har ikke i 2018 haft nogen lukkedage. I sommerferien var der en flok på stedet hver tirsdag, og Kaj Østergaard holdt åbning i 11.11. udstillingen både 1. og 2. juledag. Det initiativ tog beboere og Broagerlands julegæster rigtig godt i mod, idet der mødte over 60 besøgende frem.

Et hold bestående af Ulla Havshøj, Edeltraud Kuhn, Jens Schmidt og Uve Grau kaster sig flittigt over registreringsarbejdet, som skrider godt frem, så godt at der er begrundet håb om, at vi her i 2019 når registrering nr. 10000. Uve Grau har ansvaret for at tingene anbringes korrekt i arkivrummet, mens den overordnede ledelse af hele Arkibas arbejdet dygtigt varetages af Per Thomsen, der også er vores kontaktperson til Arkibas.

Kirsten Wogensen udgør helt alene vores slægtsforskningsafdeling. Hun har kontakten til de mange forespørgsler af den art, og ud fra den korrespondance ses der stor tilfredshed med det arbejde.

Hannelore Zahn fra Egernsund er vor nyeste medarbejder, der har været lidt rundt, for at se hvad der foregår i et arkiv. Hun har så, sammen med Kirsten Wogensen, besluttet, at der skulle være mere orden og overskuelighed i vore lokaler bagerst i stueetagen. De to er derfor kommet ret langt med at for grovsorteret, der store afleveringer, der befandt sig her. Et par nydelige lokaler møder os nu, der inde bag udstillingen.

Nye medarbejdere har også betydet anskaffelse af en del nyt it materiel. Den meget krævende opgave med at holde alt det opdateret og a jour varetages kompetent af Kenneth Jørgensen.

Kaj Østergård har ikke nogen fast arbejdsopgave på arkivet, men altid meget travlt, fordi han på  bedste vis ser, hvor der er behov for en hånd ekstra. det gælder både i arkivarbejdet og i kundebetjening.

Også Christian Frederiksen er en mand med mange arbejdsopgaver, Han er dels vores kasserer, dels vores håndværker og ikke mindst kundebetjener med sin store viden om historien på Broagerland. Også i SKLA har Christian ydet en stor indsats i både repræsentantskab, forretningsudvalg og flere af SKLA’s arbejdsgrupper.

Kundekontakt varetages også af Helga Ihle, der på venligste vis tager i mod vore gæster og ofte kan besvare deres spørgsmål ud fra sin enestående viden om personer og begivenheder på Broagerland i de seneste over 100 år. Helga er også vores køkkenmester, indkøber, bogsælger og meget andet.

Tre medarbejdere arbejder hjemme med arkivopgaver. Vort æresmedlem, Randi Helming, passer stadig udklipssamlingen, der vel snart kan fejre 40 år jubilæum. Intet i den trykte dags- og ugepresse, der handler om Broagerland undgår saksen, hvorefter det katalogiseres og anbringes i ringbindene. Derudover arbejder Randi også med større afleveringer samt besvarer mange spørgsmål om vort arkivs indhold.

Den trykte presse tager Randi sig af, mens Bent Wandahl ugentlig støvsuger net og sociale medier for fakta og data  om lokale forhold. Når det er relevant, beriges vore registreringer med disse oplysninger.

Vores hjemmeside har Finn Wogensen i mange år været ansvarlig for, de seneste par år i samarbejde med Caja Hansen, der med kreativitet og mange it-kompetancer har gjort siden rigtig aktuel og vidensbærende. Også  overgangen til at bruge WordPress som platform, har givet siden  et løft til glæde for de mange besøgende.

I 2018 har der været to større arrangementer i Broagerhus. I foråret var der en åbenthus dag, med mange besøgende også hos os. I efteråret var der hen over en weekend en stor husflidsudstilling, arrangeret af Sundeved Husflid. Også i den weekend benyttede mange lejligheden til at aflægge arkivet et besøg.

Tak for det forgange år til medarbejdere, til Lokalhistorisk Forenings medlemmer og bestyrelse og ikke mindst formanden Carl Jørgen Bock.

Tak til Broagerhus.