Årsberetning 2023

Nationalt

På landsplan hersker der fortsat stor optimisme med hensyn til at få løst nogen af de store udfordringer, arkiverne de seneste år har kæmpet med.

Den lydhørhed over for lokalarkivernes virke, som blev omtalt sidste år er fortsat. Det har foreløbig givet det helt kontante resultat, at kulturministeriet imødekom den ansøgning om ekstraordinær støtte på et par millioner.

De midler skal her i dette år bruges

 • på et kompetenceløft generelt for medarbejdere,
 • på at få færdiggjort arbejdet med de mange databehandleraftaler mellem SLA (Sammenslutningen af lokalarkiver) og hvert enkelt af de ca. 540 arkiver, der bruger Arkibas og arkiv.dk
 • på en øget mødevirksomhed, for at forklare præcis, hvordan vi skal forstå de ændrede GDPR retningslinjer
 • og endelig på en teknisk opgradering af hele Arkibas- og arkiv.dk systemet

Jørgen Thomsen er efter rigtig mange år stoppet som formand for SLA og afløst af Henning Sørensen fra Dragør.

Men der ventes fortsat på den revision af arkivloven, som skriver lokalarkiverne ind i det danske arkivsystem.

Regionalt

LASS (Lokalhistoriske arkiver og samlinger i Sønderjylland) udsender hver måned et nyhedsbrev bl. a. med oplysninger om foredrag og andre historiske events i Sønderjylland.

De seneste par år har LASS afholdt kurser, hvor det samme kursus tilbydes 4 -5 steder rundt i regionen.

I 2023 var det Bent Vedsted Rønne, der fortalte om Haderslev Byarkivs aktivitet. Det er det arkiv, der varetager den kommunale arkiveringspligt for alle sønderjyske kommuner. Der blev fortalt, hvordan vi som lokalarkiver kan bruge de kommunale kilder.

Kommunalt

Også SKLA (Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamarbejde) har fået ny formand, idet Marianne Nehm, Augustenborg har afløst Jens Ove Hansen fra Nordborg.

Mange nye ansigter i repræsentantskabet har stillet sig noget undrende over for den noget omstændelige indberetning, de enkelte arkiver skal følge for at få del i det kommunale tilskud. “Den gamle garde” ved af bitter erfaring, at præcise regler er nødvendige for at udlodde tilskudsmidlerne retfærdigt. Der er dog nedsat en arbejdsgruppe, som skal søge at lempe en smule på bureaukratiet.

SKLA har søgt Velux-fonden om hjælp til at indkøbe en dias- og negativscanner. Der er bevilliget 83600 kr og en scanner er købt. Den skal kunne bruges af alle arkiver, enten når den står i Sønderborg, Gråsten eller Nordborg. De tre arkiver har plads og uddannet personale til vejledning i brug.

Lokalt

I vor egen andegård har der hersket travlhed gennem det forløbne år. Der har været mange henvendelser, der enten ender på Kirstens slægtsforskerdisk eller må besvares af vores historikere Christian eller Helga. Desuden har vi modtaget en del større afleveringer, som Jens og Uve stadig er i gang med at journalisere og registrere.

Hver uge modtager vi digitale eller fysiske gæster, der anmoder om at se eller at få kopieret dele af poster fundet på arkiv.dk.

Så scanner vi på livet løs. Finn har stadig mange billeder, der skal digitaliseres ind i vores samling, og Ulla, Poul og Kenneth når snart op på at få indscannet 2000 af Randi’s mange udklip. En enestående samling, som nu dækker 40 år tilbage. De har desuden fundet tid til at digitalisere yderligere 4 Broagerland-bøger, så det nu er muligt at finde bind 1 til 19 på vores hjemmeside.

En del tid er brugt på at omplacere dele af arkivaliesamlingen. Det oprindelige lokale var efterhånden blevet for lille, så med venlig hjælp fra Broagerhus, råder vi nu også over et lille tilstødende lokale til permanent, sikker opbevaring af vore materialer. Det kræver dog, at vore hushåndværkere Christian og Kaj får udført nogen af de indretningsmæssige ønsker Hannelore har.

Herudover er vi blevet bedt om at hjælpe med baggrundsviden til

 • podcast
 • turistguides
 • oplysningstavler
 • avisartikler
 • tidsskriftartikler
 • to teaterforestillinger
 • memory cubes (terninger med billeder, som samtaleoplæg mellem demente og plejepersonale
 • skoleklassers opgaver vedr. “Byen i gamle dage”

Broagerhus har været vært for både en husflidsudstilling og et julemarked. Begge arrangementer har arkivet medvirket i med salg af bøger, små udstillinger, interviews og skærmvisninger af forskellige temaer.

Så fik også vores indblanding i sagen om snublesten en lidt overraskende afslutning. Det lykkedes nemlig ikke at få samlet en fælles arbejdsgruppe om snublestenene fra grænsearkiverne. Det havde vi stillet som en betingelse for at fortsætte med projektet, da vi mente, at alle så fik den samme opmærksomhed. Vi meddelte derfor Ib Jessen (søn af Thomas Emil Jessen), at vi ikke ville gå videre med sagen. Få dage efter fik vi så besked om, at familien til Thomas Emil Jessen gennem organisationen “Snublesten Fyn” havde fået hjælp, og at der nedlægges en sten ved Nederballe 13 i Skelde her i sommer.

I lokalet på stueetagen har der i 2023 været to udstillinger, dels den fra slutningen 2022 om temaer fra Broagerland XXII, og dels årets store udstilling om I P Nielsen.

Det gav både røde ører og hektisk travlhed, da vi på arkivet erfarede, at Bent Olesen og Frode Sørensen havde tænkt at rejse en buste af I P i anledning af hans 150 årsdag. Røde ører fordi vi ikke selv var opmærksom på mærkedagen og travlhed, fordi vi straks besluttede, at vi da så måtte lave en udstilling om ham og hans virke. Det lykkedes os, og udstillingen blev hen over sommeren så flittigt besøgt, at vi først tog den ned, da der skulle gøres klar til julemarked.

Vi var naturligvis meget stolte over at få kongeligt besøg af HKH Prinsesse Benedikte, som besøgte os efter afsløringen af busten i parken. Hun blev vist rundt i vores lokaler af Hannelore og Kaj, som var hovedmændene bag udstillingen. Og så var det oven i købet arkivmedarbejder Finn Wogensens billeder fra hele dagen, der fik plads på kongehusets hjemmeside.

Pt. kan man se vores egne genstande udstillet, men vi arbejder på at lave en udstilling om Brunsnæs, da foreningens byvandring i år går hertil. Så vil vi sidst på året tilbyde at lave udstilling om nogle af de temaer, der kommer med i Broagerland XXIII, som udgives i november.

Sluttelig må vi erkende, at vi ikke helt kører godt nok med digital formidling. Både hjemmesiden og vores Facebook side kunne sagtens tåle hyppigere opdateringer.

Hjemmesiden forsyner Caja særdeles kompetent med alt det, vi giver hende. Vi giver hende bare ikke nok.

En stor tak til arkivets medarbejdere for de over 4000 arbejdstimer, der er brugt i 2023.

Tak til denne forening for støtte ved arrangementer mv. og for samarbejde i bestyrelsen. Tak til Poul og Valdemar for jeres jævnlige kig ind.

Tak til Broagerhus for godt og hjælpsomt værtskab.

Statistik

2019

2020

2021

Åbningstid – årligt timetal

250

110

70

Samling udtrykt i hyldemeter

37

40

41

Antal billeder

4727

5435

5692

Fysiske gæster i åbningstid

363

338

288

Gæster til særlige arrangementer

420

365

145

Besøg på hjemmesiden

5671

1853

6029

Antal sider vist i arkiv.dk

42745

44989

136935

Skriftlige henvendelser

141

270

258

Telefoniske henvendelser

91

95

89

Frivillige arbejdstimer

5260

4060

2489

Statistik

2022

2023

2024

Åbningstid – årligt timetal

200

200

 

Samling udtrykt i hyldemeter

50

52

 

Antal billeder

6470

6835

 

Fysiske gæster i åbningstid

276

286

 

Gæster til særlige arrangementer

290

545

 

Besøg på hjemmesiden

     

Antal sider vist i arkiv.dk

193039

199654

 

Skriftlige henvendelser

132

199

 

Telefoniske henvendelser

143

143

 

Frivillige arbejdstimer

4171

4070