Ugens Broager Profil

Erik Teichert
Formand for murerforbundet, medlem af byrådet fra 1994.
Født 25. 2. 1941 i Egernsund 8 års skolegang.

1955 – 59 i murerlære hos Hans Æbelø & Søn i Skodsbøl.
1 års militærtjeneste 1959 gift med Karen.F. Juhl.

Byggede hus på Møllebakken 6 i Broager i 1961, 4 børn.

I 1967 blev Erik Teichert valgt ind i bestyrelsen i Broager Murerforbund.

I 1978 kom den nye struktur, afdelingerne skulle være større. Egen, Sønderborg, Broager, Gråsten, Padborg og Tønder blev til Afd. 15 Gråsten med 11 bestyrelsesmedlemmer.

Erik Teichert’s bror Kaj var ligeledes med i besty­relsen.

1984 blev Erik Teichert næstformand og i 1989 blev han formand for Murerforbundet afd. 15 Gråsten.

1 1994 blev murerforbundet og SID lagt sam­men, og ved generalforsamlingen blev Erik Teichert valgt til den første formand for alle murere i Sønderjyllands Amt. Han følte, at dette var en drøm, der blev til virkelighed: murersvendene havde valgt ham til at vareta­ge deres interesser:

Det faglige arbejde, uddannelse, lønforhand­linger, faglig retsikkerhed, mægling, voldgift og arbejdsretslige krav.

De væsentligste ting i livet, der har fulgt Erik Teichert fra barndommen er teglværk, familie, murerforbunet, politik og menneskelige for­hold.

Politik har for Erik Teichert altid været en ud­fordring, der skal tages alvorligt. Den tillid, borgerne viser ved at sætte deres kryds ved hans person, giver ham følelsen af at have valgt den rigtige vej og dermed brændstoffet til at gøre en indsats i kommunalpolitik og være med til at præge udviklingen.

Udover at være medlem af Broager Byråd, hvor han er medlem af økonomiudvalget, er- hvers- og miljøudvalget, børn- og ungeudval­get, er Erik Teichert valgt ind i meget besty­relsesarbejde, bl.a.: Broagerlands Kunstfond, Broager Fjernvarme, Broager Hallen og Broa­ger Andelsboligforening.

Erik Teichert fortæller:

“Murerforbundet i Danmark blev stiftet i 1887, et stærkt håndværkerforbund så dagens lys. Kampen for løn og bedre arbejdsforhold begyndte. Efterhånden blev der oprettet afde­linger i de større byer i landet.

I Broager blev Niels Chr. Petersen, kaldet Sto­re Christian, den første formand for murer­svendene i 1920.

På Broagerland var mange murere beskæfti­get om vinteren på teglværkerne. Når ovnene blev slukket, skulle de repareres, et arbejde der tiltrak mange murersvende og unge til Broagerland.

Min opa Johann Teichert var brænder på Chri­stensens Teglværk i Egernsund, et arbejde der krævede sin mand. Det var skifteholdsarbej­de, støvet, dårlig luft, og om sommeren meget varmt. Alt kulsmuld skulle trilles op på ov­nen. Det foregik med trillebør på jernhjul.

Min oma og opa Cathrine og Johan Teichert kom til Egernsund i 1900 fra Gdansk. Et par år efter købte de det, der kom til at hedde Tei- cherts kaserne.

Den 25. februar 1941 blev jeg født der som den tredie søn af Frida og Johann Teichert. Mine to brødre, Johann var da 15 og Kaj var 4 år. Vores liv blev præget af teglværksegnen og tegl. Min far begyndte som ung på teglværket og i 1942 blev han teglmester på Island, 8 år sene­re inspektør på teglværkerne Grønland, der bestod af Island, Grønland ,Nybølnor og Pot­tefabrikken, som min bror blev pottemester på.

Da vi i 1942 flyttede til teglværket Grønland, kom vi i kontakt og berøring med mange mennesker. Teglværket var dengang kommu­nens største arbejdsplads. Om sommeren var der 150 ansatte, og ovnene var sjældent sluk­ket om vinteren.

Med den store kontakt min far havde til tegl­værksarbejderne og håndværkerne og deres familier, lærte jeg også mange mennesker at kende.Vort hjem stod altid åbent, ingen gik forgæves til min far, når der var problemer i familien eller på arbejdspladsen.

Den måde, han behandlede sine medmenne­sker på, har haft indflydelse på mit liv op gen­nem årene.”