Ugens Broager Profil, “Fabrikant C.H.Clausen – Igangsætter og nytænker”


For at sætte lidt ekstra skub i aktiviteten her på arkivets hjemmeside, har vi startet: “Ugens Broager Profil”, hvor vi hver uge afslører en profil af en borger, der har spillet en vigtig rolle for egnenes udvikling.

Vi håber vores “følgere” her på hjemmesiden vil nyde at læse de ugentlige updates.

Se ugens profil om “Fabrikant C.H.Clausen – Igangsætter og nytænkerved at klikke her

Tidligere Broager Profiler

Tidligere Broager Profiler

________________________________________________________________

Handelsgartner Ingrid Bennike Madsen

Medstifter af GASA, Sønderborg Afdeling
Født 7.3.1899 i Kolding
Død 9.1.1992 i Broager

Ingrid Bennike Madsen blev født i Kolding.
Hun var datter af modelsnedker og kalkulator Aage Bennike.

Som 16-årig gik hun ud af latinskolen med en pæn præliminæreksamen.

Derefter fulgte nogle år som ung pige i huset, bl.a. hos en onkel i Tranebjerg på Samsø.

Efter et ophold på Vallekilde Højskole giftede hun sig i 1920 med gartner Christian Madsen, søn af rebslager og folkebankbestyrer Lorenz Madsen, Broager.

Christian Madsen var under første verdenskrig flygtet over Kongeåen til “det gamle land”.

Derved undgik han at kæmpe på tysk side, idet dette ikke lige var sagen for en god dansker.

I 1922 købte ægteparret et handelsgartneri midt i Broager, beliggende på hjørnet af Vestergade og Gartnervænget, tidligere Nejsvej. Gartneriet, der var på ca. 3 td. land, lå bag beboelsen og forretningen.

Det bestod, da det var på sit højeste, af 5 drivhuse samt mistbænkplads med 120 vinduer.

Produktionen var potteplanter, tomater, agurker samt frilandsgrøntsager. Produkterne blev solgt i egen forretning, og overskudet af varer blev afhændet til grønthandlere i Sønderborg og på torvet hver onsdag og lørdag.

Fra 1949 blev varerne solgt gennem “GASA” i Sønderborg.

I august 1933 blev Chr. Madsen dræbt ved en trafikulykke. Dette var et hårdt slag for Ingrid, men da hun havde tre sønner at forsørge, fortsatte hun driften af gartneriet. Hun ansatte en dygtig bestyrer ved navn Frederik Holm.

Ingrid Bennike Madsen var en energisk lille dame, der stod megen respekt om. I tredivernes krisetider med dårlige priser på gartneriprodukter, måtte hun finde på en måde at supplere indtægterne på.

Hun var god til musik og dans, så derfor oprettede hun danseskole i Broager og Augustenborg, hvor hun underviste i dansens mange variationer.

Til trods for det hårde program fik Ingrid B.Madsen også tid til at dyrke sin store lidenskab, nemlig dilettant. Hun har medvirket i utallige vaudeviller, da hun også havde en god sangstemme.

Udover alt dette fandt hun også tid til at være formand for husholdningsforeningen i en årrække.

I 1949 var Ingrid B.Madsen også medstifter af Gartnernes Salgsforening, Sønderborg Afdeling, hvor hun var bestyrelsesmedlem de første år.

Det begyndte at knibe med kræfterne i midten af halvtredserne, så hendes yngste søn, Frede, overtog gartneriet, som han sammen med sin kone Karen Margrethe førte videre indtil 1990

__________________________________________________________

Teglværksarbejder Kristian Olesen
Medlem af Broager sogneråd 1950 – 66
Medlem af S
ønderborg amtsråd 1958 66
Sekretær i Fællesorganisationen for Broager og Nybøl 1943 66
Tilflytteren der blev Echensonne
Født den 15. 11 1907 i Staby, Ulfborg
D
ød den 4. 10. 1966 i Egernsund.

Kristian Olesen blev født og voksede op Vestjylland, hvor han gik i den almindelige folkeskole. Blev konfirmeret og kom ud at tjene efter sin konfirmation.

Finder en sød pige, Erna Lorenzen fra Egernsund. De bliver gift i 1936.
De flytter til Broagerland og får
arbejde ved landbruget.
Senere bygger de et hus i Egernsund.

Kristian får arbejde på Teglværket Grønland”, en arbejdsplads han beholder lige til en alvorlig kræftsygdom forårsager hans alt for tidlige død.

Kristian
Olesen var fra barns ben opvokset i et godt socialdemokratisk hjem Vestjylland, en indstilling der i høj grad prægede ham gennem hele livet.

Han deltog med glødende interesse i sine medborgeres velbefindende.

Egernsund var en by, der i høj grad var præget af et stort socialdemokratisk flertal blandt byens beboere.
Det
kunne til tider give anledning til problemer med resten af Broagerlands beboere, hvor Egernsund ofte følte sig overset eller forbigået. Egernsund havde således i en hel del år et større indbyggerantal end Broager.

Kristian Olesens rige evner sammen med hans sociale indstilling bevirkede, at han
hurtigt fik tildelt en række tillidsposter.

Han blev således valgt ind i Fællesorganisationen for Broager og Nybøl i 1942året efter blev han valgt til sekretær, et arbejde han beholdt lige til sygdommen standsede det i 1966.

Han var i en årrække formand for Egernsund socialdemokratiske Forening. Medlem af bestyrelsen i Egernsund Børnehave, der for øvrigt blev startet før Børnehaven i Broager.

I bestyrelsen i Egernsund Brugsforening, og efter oprettelsen af Egernsund Kirkesogn blev han kasserer i menighedsrådet.

1950 blev han valgt ind i Broager sogneråd, en stilling han i høj grad gik op i, og sørgede på bedste måde at varetage sognets interesser. Fra 1950 58 medlem af socialudvalget, og fra 1954 til sin død medlem af kasseog regnskabsudvalget, et af de tunge udvalg.

I 1958 blev han valgt ind i Sønderborg Amtsråd for Socialdemokratiet.

Kristian Olesen var gennem sit alt for korte liv en værdig repræsentant for Socialdemokratiet gennem sit arbejde i sogneråd og amtsråd.

________________________________________________________

Peter Tychsen, Krammark
Bonden der deltog
engageret i det offentlige styre
Ridder af Dannebrog

Født 12.09.1900 på Krammark
Død 09.11.1978 på Krammark

Peter
Tychsen blev født på gården Krammark, en stor gård på Broagerland med en meget interessant historie.

Efter endt skolegang startede han på en landbrugsuddannelse, men blev som 18årig indkaldt til militærtjeneste i 1.verdenskrig.

11920 var han på Ryslinge Højskole.
Derefter fik han en grundig landbrugsuddannelse på Dalum Landbrugsskole.
Det var
hjemmet og gården, der var hans udgangspunkt, men samtidig beklædte han en lang række tillidshverv, der krævede megen fravær fra hjem og bedrift.

De nationale, samfundsmæssige og erhvervsmæssige forhold i Sønderjylland optog ham stærkt, og han blev tidligt allerede fra 1927 formand for Broagerlands Ungdomsog Idrætsforening, og bestyrelsesmedlem i flere lokale foreninger, bl.a. D.S.K. (Danske Sønderjyske Krigsdeltagere).

195056 var han formand for Grænseforeningen for Sønderborg AmtPeter Tychsen blev gift med Cathrine,
f
ødt Jacobsen, med hvem han fik tre børn.

Han var stærkt engageret i samfundsmæssige spørgsmål.
1946
60 var han medlem af Broager Sogneråd.
1962
70 blev han medlem af Sønderborg Amtsråd for partiet Venstre. Samtidig beklædte han ledende poster i partiet.

1945 71 var han medlem af bestyrelsen og formand for Broager Spare og Laanekasse.
1949 70 var han formand for Landvæsensnævnet.
1943 74 var han blandt andre bestyrelsesposter medlem af og formand for Sønderborg og Aabenraa amters elektricitetsforsyning.

De mange engagementer tog udgangspunkt i Peter Tychsen’s medmenneskelige livssyn.
11970 blev han dekoreret med ridderkorset for sine mange fortjenester.
11968 overdrog Peter Tychsen Krammark til sin søn, Tøge Tychsen.

Karen og Tøge Tychsen har en datter, og det er endnu ikke helt afgjort, om hun vil videreføre landbruget.

__________________________________________

Provst Harald Rohleder
Sognepræst i Broager
i vestre kirkesogn 1932 1957
Født 13.12. 1887 i Kregme, Frederiksværk
Død 6.1. 1973 i Sønderborg
1907 Student fra Frederiksborg statsskole
1913 Cand teol. Ansat som hjælpesekretær ved Københavns Kirkefond

1914 ordineret medhjælper
i VonsildDalby kirkesogn
1918 indsat som sognepræst i Mårum

1932
den 13.1. indsat som sognepræst i Broager kirkesogns vestre distrikt, der bl.a. omfattede Egernsund og Skodsbøl.

1942 29.5. udnævnt til provst i Sønderborg Provsti
1957 21.12. tager sin afsked 70 år gammel

Pastor Harald Rohleder var
i årene 1918 – 32 sognepræst i Mårum Sogn, hvor der lå store teglværker. Han var meget afholdt og respekteret for sin store sociale indsats. Han havde lagt et stort arbejde i KFUM og K i Nordsjælland. Forinden havde han været medhjælper Vonsild, og her fik han kendskab til de sønderjyske forhold. Det lagde kimen til en levende interesse for genforeningsarbejdet.

Pastor Rohleder blev indsat som sognepræst i byens vestre del, der bl.a. omfattede byerne Smøl, Skodsbøl og Egernsund, men med bopæl i den nu nedlagte præstegård i Storegade 1., den bygning, der nu fungerer som sognegård.

Præsten kom til Broager midt i en krise med høj arbejdsløshed og dermed også stor fattigdom.
Det var især i de områder af sognet, hvor der var mange teglværker.

Der var virkelig mange, der led nød, til gengæld var der også mange, der forsøgte at
hjælpe med at uddele mad , skaffe børnetøj og lignende humanitære foranstaltninger.

En af de mange, der gjorde et stort uegennyttigt arbejde, var fru Cathrine Petersen, kaldet Didde. Hun var formand for Egernsund velgørende Husmoderforening. Det var de forhold, der mødte pastor Rohleder. Med sit stærke, sociale menneskesyn han lagde aldrig skjul på sin tilknytning til Socialdemokratiet gik han hurtigt ind i hjælpearbejdet.

Pastoren blev hurtigt meget afholdt, hvilket følgende lille, søde historie vidner om.
Der skulle afholdes folketingsvalg, og den lille, rare kone fik besøg af en af sine partifæller. Nu husker du jo nok at stemme på vores partisagde partifællen.
Nej, denne gang stemmer jeg på Socialdemokratiet, det har den rare pastor Rohleder sagt, at det var det bedste for mig, så derfor stemmer jeg nu på det parti, pastoren tilhører.

Pastor Rohleder udførte også et stort arbejde Sønderjysk Hjælpefond, hvor han arbejdede sammen med daværende Kronprinsesse Ingrid og folketingsmedlem I.P.NielsenDe gte i høj grad at lindre den nød, der var dengang omkring årene 1930.

Pastor Rohleder var med til at oprette en dansk folkebørnehave i Egernsund i 1936. Det var den første i Broager Kommune.

Den største og mest skelsættende begivenhed var dog oprettelsen af Egernsund kirkesognDer havde hidtil kun været ét kirkesogn på halvøen Broagerland, ganske vist med to kirkebetjeninger, hvor der siden 1634 har været to præster bosat i BroagerEgernsund var i 1700 tallet et lille færgeleje.

I 1740´erne begyndte teglværkerne og små– skibssejladsen. Der kom i slutningen af 1800 tallet tilflyttere fra Ærø, og fra Tyskland og Polen, som fik arbejde på teglværkerne. I 1907-9 blev der bygget et kapel i Egernsund.

Færgelejet var blevet en by på størrelse med Broager. Kapellet var tegnet af arkitekt Dr.Richard Dethlefsen, som var søn af en teglværksejer i EgernsundHan var professor ved universitetet i Konigsberg. Kapellet blev ved kongelig resulotion indviet til sognekirke den 10.9.1959.

Den 29.5
.1942 var pastor Harald Rohleder blevet udnævnt til provst i Sønderborg Provsti.
Hans virke som præst har været til gavn såvel på det menneskelige som på det sociale plan.

Han har efterlevet det grundtvigske principMenneske først, siden krist

______________________________________

Skoleinspektør Carl Jensen
Den første, danske lærer efter genforeningen

Født 13.12.1892 i Bredsten
Død 18.08.1953 i Broager.

1920 – 46 lærer ved Broager skole 1929 – 47 formand for Broagerlands Ung­doms og Idrætsforening (fra 1937 BUI)

1933 Formand for Dansk Samfund

1946 – 53 skoleinspektør på Broager skole 1941 med initiativtager til oprettelsen af Den Danske Folkebørnehave i Broager

1940 – 53 Formand for Broager Biograf

1947 – 53 Formand for Broager sogns For­samlingsgård.

Carl Peter Johan Jensen, som i Broager var kendt som Carl Jensen, var land­mandssøn. Han var den næstyngste af en børneflok på 6. Allerede i skolen blev hans interesse for historie – særlig den sønderjyske – vakt. Efter syv års skole­gang søgte han som 16- årig til Sønderjyl­land, hvor han tjente på gårde i Terkels- bøl og Rinkenæs.

Efter et ophold på Ryslinge Højskole tog han på Jelling Seminarium, hvor han fik sin afgangseksamen i 1918.

Carl Jensen var først lærer ved Vester Vedsted Efterskole og Møgeltønder sko­le, hvorefter han i 1920 blev ansat ved Broager skole som vikar, og et halvt år se­nere blev han fastansat som lærer.

Den 1.april 1946 blev han overlærer, en ti­tel, der ifølge ny lov blev erstattet af titlen skoleinspektør, og som sådan virkede han til sin død i 1953.

Carl Jensen var formand for Broager­lands Ungdoms- og Idrætsforening fra 1929 -1947.1 forsommeren 1944 følte Carl Jensen sig nødsaget til at søge ukendt op­holdssted, og han fik senere på året mu­lighed for at komme med en fiskerbåd til Sverige, hvor han opholdt sig og bl.a. var lærer på Fristad Folkehøjskole. Hjemvendt til Broager efter krigen var han initiativtager til et samarbejde mel­lem Broager skole og Fristad Folkehøj­skole med gensidige, årlige besøg.

Som skoleinspektør lagde Carl Jensen stor vægt på forældresamarbejdet, og han indførte klasseforældremøder.På 6. og 7. klasses forældremøderne var emnet erhversvejledning.

På Broager skole lagde man allerede i slutningen af 1940’erne vægt på betyd­ningen af at oplyse forældre og elever om problemerne ved valg af uddannelse. På Carl Jensens initiativ blev Forældrefore­ningen dannet i 1950.

Den 13. december 1952 – på 60-års fød­selsdagen – oprettede skoleinspektør Carl Jensen og hustru et legat, af hvis midler der hvert år skulle uddeles præmier til elever i Broager Centralskole. Skoleinspektøren nåede ikke at se den store skoleudvidelse afsluttet i 1954.

I 1953 blev han ramt af en alvorlig syg­dom og døde 18.august 1953.
__________________________________________

August Korse
Københavneren der skrev Broagerlands lokalhistorie
F
ødt 3.1. 1901 i København
Død 4. 2.
1975 i Broager

August Christian Korse gik i skole København, hvor han tog realeksamen.
Efter endt seminarieuddannelse i 1922 blev han læ
rer forskellige steder, bl.a. Rungsted.

I 1929 købte August Korse Broager realskole. Den lå ved det lille torv, hvor Østergade går over i Storegade. Den blev ført som kostog realskole med 30 elever fra alle egne af landet.

I 1938 solgte han skolen til lærerparret Ellen og Willy Jager. 11950 overtog Broager kommunale skolevæsen lokalerne, som årenes løb blev overflødige som skolelokaler, hvorefter der blev indrettet et bibliotek og et par kommunale lejlighederindtil ejendommen i 1976 blev brudt ned til fordel for de nuværende pensionistboliger.

Efter salget af realskolen blev August Korse forretningsfører for Jydsk Lytterforening, referent for Flensborg Avis og Dybbøl Posten samt agent i kontorartikler. Han var også musiker ved fester og havde job ved Broue Bio, og var en årrække forretningsfører ved Broager vandværk.

Under krigen var han en munter og inspirerende dilettantinstruktør i ungdomsforeningen. Som avisreferent kom han ud til utallige generalforsamlinger og møder, og det gjorde ham til en kendt person på hele Broagerland.

I mange år var han bibliotekar på Broager bibliotek, bistået af sin norske hustru Ragna.
Han var desuden et ivrigt medlem af frimurerlogen
.

August Korse er mest kendt og husket for sin indsats på det lokalhistoriske område. Han var i en del år bestyrelsesmedlem i Historisk Samfund for Als og Sundeved. Han har indsamlet et enormt materiale med oplysninger om egnsslægtsog rdhistorie på Broagerland og skrevet en artikel om teglværkernes og møllernes historie på Broagerland.

Det arbejde, der betød mest for ham selv, var Broagerlands Historie. Værket begyndte at udkomme i 1945. Det består udover 2 særhæfter af 6 hefter om ejendomshistorie vedrørende byerne Skeide, Dynt og Gammelgab.

Det var meget bredt anlagt og standsede i ca. 1950 på grund af de stigende priser på papir og tryk. På Lokalhistorisk Arkiv i Broager bliver det meget benyttet af besøgende, der forsker i deres slægt.

_____________________________________________________


Teglv
ærksejer Christian Hollensen
Cathrinesminde Teglværk
Ridder af Dannebrog
Sognerådsformand 1925 – 1929
F
ødt 3.10.1874 i Emiliedal ved Århus
D
ød 27.4.1943 i Mølmark

Christian Hollensen blev født i Emiliedal ved Århus, hvor hans far, Andreas Hollensen var teglværksejer.

I 189798 studerede Christian Hollensen teglværksindustri i Laubau i Schlesien.

Han var på efterskole (Kolts efterskole ved Århus)
1880 flyttede forældrene til
Cathrinesminde
1898 99 på Ollerup Højskole.
1905 overtog han Cathrinesminde
1915
18 deltog han i 1.Verdenskrig, hvor han kæmpede ved østfronten
1920 22 formand for sogneudvalget for Broagerland
1922
29 medlem af Broager sogneråd
1925
– 29 sognerådsformand

1928 43 medlem af Sønderborg Amtsråd for venstre
1919
36 formand for De Forenede Teglværker
1909
13 medlem af Tilsynsrådet for Broager Spareog Laanekasse
1913
43 formand for Broager Spareog Laanekasse

Endvidere var han medlem af:
Den Sønderjyske Erhvervskommision,
Skolerådet for S
ønderborg Amt og tillidsmand i Landeværnet.
Christian Hollensens forældre fik ikke 
mange år på Cathrinesminde teglværk.
Faderen de i 1892 i en alder af kun 50 år, og moderen døde i 1904.

Christian Hollensen blev i en alder af 18 år landmand og teglværksejerHan havde fem brødre og en søster, som havde et forbilledligt sammenhold.

I 1905 overtog han ledelsen af Cathrinesminde.

I 1919 blev han gift med Ingeborg Andresen, Røjhus, med hvem han fik datteren MargretheIngeborg Hollensen døde i 1927, og Christian Hollensen giftede sig ikke igen.

Han tog sig meget af sine søskende og deres familie, og han blev betragtet som slægtens overhoved.

Christian Hollensen blev kun 68 år gammel.

Hans sindelag beskrives bedst af hans samtidige, bl.a. I.P. Nielsen, som ved Christians Hollensens død i 1943 skriver:
“… 
Chr.Hollensen var en retlinet Personlighed, der altid gte at gøre Ret og Skel
til alle Sider. Han havde
sine Standpunkter, politiskkommunalt og i andre Henseender, men han kunde altid se Berettigelsen i andres Synspunkter og var villig til at erkende denne. Derfor hvilede der altid en Forståelsens Aand over Hollensens Virke. Hertil kom et meget vindende Væsen parret med et lyst Syn Livet og dets mange ForekomsterChr. Hollensen var en god dansk Mand.
Han
var rigtigt en af vore egne
________________________________________________________________
Friedrich Petersen, sen.
Oprettede F. Petersen Maskinfabrik i Smøl
F
ødt 28. 9. 1899 i Smøl
D
ød 24. 3. 1969 i Smø
l

Friedrich
Petersen blev udlært som maskinbygger dels i Sønderborg og dels i Smøl. Derefter blev han videreuddannet til ingeniør i Zwickau Tyskland med afgangseksamen i 1924.

Han deltog i krigen 1914 18 i landstormkorpset. Herfor udmærkedes han med Æreskorset for Frontkæmpere.

I 1924 overtog han det daværende maskinbyggerværksted i Smøl efter sine to brødre. Der produceredes landbrugsmaskiner, som f.eks. hakkelsesmaskiner, kunstgødningsspredere, græsslåmaskiner, kageknusere med dertil hørende reparationsværksted.

Til værkstedet var der knyttet savværk og udlejning af damplokomobiler med dertil hørende tærskeværk.
Under landbrugskrisen i 1920erne så Fr.Petersen en større fremtid i at levere maskiner til teglværkerne. Samtidig kunne der skabes mulighed for værksted til vedligeholdelse og reparation.

Det var en svær tid, men Fr. Petersen havde fået opfindsomhed i arv fra sine forfædre og var i stand til at løse mange opgaver.

Efter nogle vanskelige år før og under 2verdenskrig startede han fabrikation og reparation af maskiner til teglindustrien. Under 2.verdenskrig fabrikerede han gasgeneratorer til biler og stationære dieselmotorer.
Han fremstillede også skinnetraktorer.

Efter krigen optog man produktionen af teglværksmaskiner, idet de tyske fabrikker ikke var leveringsdygtige. Spandegravemaskiner, automatiske fyringsanlæg, beschickere, foræltere og transportvogne blev sat i produktion.

Fr. Petersen var lidt af en opfinder. I 1961 tegnede og konstruerede han en blødstensmaskine, som han satte produktion. Det var en maskine, der kunne fremstille håndstrøgne sten. Den blev en stor eksportartikel og gjorde Fr.Petersen kendt langt ud over landets grænser.

Virksomheden voksede og mange lærlinge, som fik deres uddannelse hos Fr. Petersen, kan berette om en dygtig og energisk, streng men retfærdig læremesterFr.Petersen var 7. generation i rækken af de såkaldte smede i Smøl. Den første smed var Christian Andreas Petersenfødt 1811.

I syv generationer fulgte familien Petersen med tiden
og udviklingen. De tilpassede sig og skabte fornyelse og opnåede derved at kombinere gamle håndværkstraditioner med den tekniske udvikling.
Derved er der skabt historie
i lige linje fra smedeværksted til fabrik.

Efter Friedrich Petersens død i 1969 overtog hans søn, Christian Frederik Petersen, født 10.7.1939 virksomhedenHan byggede nye kontorlokaler, tegnestue, og udvidede eksportmarkedet, og antallet af medarbejdere steg. Han var en energisk og fremsynet leder.

I 1975 døde han i en alder af kun 39 år, og han blev således 8. og sidste generation. Fr. Petersens Maskinfabrik af 1978 A/S fremstår i dag, som den blev udbygget af fabrikant Christian Frederik Petersen.

Navnet Fr.Petersens Maskinfabrik er bibeholdt, og maskinfabrikken føres videre som aktieselskab.